Logg inn

Abonner på nettstedet via epost

Legg inn din eposadresse her for å abonnere og motta varsler om nye innlegg pr epost..

Bli med blant 684 andre abonnenter

Konferanse om LIN

Norges Linforening has planned a flax/linen conference. We have applied for funding at Landbruks og Mat Depertamentet, Kulturrådet og Hedmark Fylkeskommune with none positive results. We will have to postphone the conference untill further notice.

Conference program as follow:

Les mer om Konferanse om LIN

Fra LinLederen 2011 november

Istedenfor å oppsummere året 2011, vil jeg heller orientere om planene for 2012.

Hva er det vi ønsker og hva ønsker vi å få til?

Målet for alt det vi gjør er nedfelt i vedtektene våre:

Hanne Gjendem, leder i Norges LinforeningNLF skal arbeide for økt dyrking og bruk av lin i Norge. Dette skjer gjennom organisering av dyrkere og brukere, forsøks- og utviklingsarbeid og veiledning. NLF skal fungere som et bindeledd mellom personer og miljøer i Norge som arbeider med lin i en eller annen form.

Formålet er styrende for alt vi gjør. Samtidig skal vi ha det moro, interessant og utviklende.

Årsmøtet 2012 skal holdes 16.-18. mars på vakre Fredriksten Festning i Halden. Her prøver vi en ny vri i år. Medlemmer møtes fredag ettermiddag med sammenkomst og foredrag. Lørdag 17. mars inviterer vi spesielt husflidslagene, bygdekvinnelagene og bondelagene i Østfold, Vestfold og Akershus til en åpen ”markedsdag” hvor vi demonstrerer og selger linprodukter. Om kvelden er det 1700 talls middag. Søndag er det selve årsmøtet som avsluttes på linmuseum i Råde.

Utpå året planlegger vi kurs i spinning, plantefarging og en dagsutflukt.

I mai håper vi mange vil så lin og vi i foreningen vil hjelpe det vi kan. Det er praktisk om medlemmer i de enkelte fylker/regioner slår seg sammen og sår linåkre. Slik kan vi bygge opp kompetansegrupper hvor medlemmene hjelper hverandre og har det morro!!

I mai/juni håper vi å holde en to dagers linkonferanse. Planleggingen har foregått sammen med ”Institute of Natural Fibres & Medical Plants” i Poznan, Polen. Det blir en spennende konferanse som viser til nyutvikling og muligheter for mer produksjon og bruk av lin i Norden. Det er lagt vekt på ny forskning innen både fiberlin og oljelin. Vi vet fortsatt ikke om vi får nok støtte til å gjennomføre konferansen, men vi håper! Det har vært mer krevende å få midler fra sentralt hold enn det vi antok på forhånd.

I september/oktober vil vi holde åpnet hus på Apelsvoll beredningsstasjon. Da kan alle komme og få beredt linen sin maskinelt samtidig som de får råd og vink. Vi har igjen fått mulighet for å kjøpe bråke og skake til privat bruk. Hekler jobber vi fortsatt med å få laget.

I november er den store Kinaturen hvor vi reiser til Shanghai området og ser på lin, rami, bambus, silke, kinesiske hager, elvetur, museer og ikke minst shopper spennende kinesiske produkter. Turen er nå ferdig planlagt. Vi har satt en maskimum grense på 20 personer. I dag er det 25 forhåndspåmeldte – uforpliktende. Vi sender ut invitasjon først til de som er forhåndspåmeldt. Senere vil vi annonsere turen, da det alltids vil være noen som ikke kan av de forhåndspåmeldte.

Gjennom året arbeider vi for å komme ut i flere skoler og orientere om lin, samarbeid med husflidslag, muligheter for å etablere et linmuseum samtidig som vi deltar på møter i forskjellige sammenhenger , orienterer om og viser fram lin.

Vi vil også i 2012 fokuserer mye på hjemmesidene våre og LinNytt. Vi har mange og aktive medlemmer som ønsker informasjon og aktiviteter. Si fra hva DU ønsker og hva DU vil bidra med. Bruk hjemmesidene til å skrive kommentarer, oppskrifter og nyheter om lin. Kontakt meg om du trenger hjelp.

Så vil jeg takke nye og gamle medlemmer for et aktivt 2011. Foreningen kan bare fungere via interesse fra medlemmene våre og det har det vært mye av i år. Vi har fått ca 30 nye medlemmer – kjempebra, som er interesserte og nyssgjerrige på lin, la oss ta godt imot dem.

Jeg ønsker alle medlemmene en god jul også håper vi på å treffes mye i 2012.

LinNytt 2011 november

Vedtekter for Norges Linforening, oppdatert 3. mars 2013

VEDTEKTER FOR NORGES LINFORENING, pr 2013

1 NAVN

Foreningens navn er Norges Linforening, forkortet NLF.

2 FORMÅL

NLF skal arbeide for økt dyrking og bruk av lin i Norge. Dette skjer gjennom organisering av dyrkere og brukere, forsøks- og utviklingsarbeid og veiledning. NLF skal  fungere som et bindeledd mellom personer og miljøer i Norge som arbeider med lin i en eller annen form.

3 MEDLEMSKAP

Enkeltpersoner og virksomheter som interesserer seg for lin kan bli medlem av NLF.

Medlemskapet følger kalenderåret og gjelder til det sies opp. Det skilles mellom personlig medlemskap, familiemedlemskap og bedriftsmedlemskap.

4 KONTINGENT

Årsmøtet i NLF fastsetter kontingenten for de ulike medlemskategorier.

5 MEDLEMMENES RETTIGHETER OG PLIKTER

Medlemmene har rett til å delta på NLFs årsmøter. Hvert medlem har en stemme, uansett medlemskategori.

Medlemmer mottar gratis medlemsbladet LinNytt.

Medlemmer kan benytte seg av NLFs bibliotek, og bruke NLFs maskiner og utstyr etter avtale.

Medlemmene plikter å rette seg etter vedtektene og årsmøtets vedtak.

6 ÅRSMØTET

Årsmøtet er NLFs øverste myndighet. Det skal avholdes innen utgangen av april hvert år.

Styret i NLF kaller inn til årsmøte med 6 ukers varsel. Vedlegg: saksliste.
Årsmelding, budsjett og regnskap vil foreligge på årsmøtet.

På årsmøtet skal disse sakene behandles:

  1.  Årsmelding
  2. Regnskap
  3. Innkomne og styrets forslag
  4. Valg av styremedlemmer og andre verv
  5. Budsjett og planer for kommende år

Det må gis skriftlig melding innen 4 uker før årsmøte avholdes om saker medlemmene ønsker å ta opp på årsmøtet.

Det skal føres protokoll over årsmøtets forhandlinger. Årsmøtet velger referent og to til å underskrive protokollen.

Avstemninger og valg skal være skriftlig hvis minst et av medlemmene krever det.

Ekstraordinært årsmøte skal holdes dersom minst 1/3 av medlemmene eller flertallet av

Styremedlemmene forlanger det. Kun saker som er med i innkallingen minst 21 dager før ekstraordinært årsmøte, kan behandles her.

7 STYRET

NLF skal ha et styre som leder virksomheten i samsvar med vedtektene og årsmøtets vedtak. Styret er ansvarlig for forvaltningen av NLFs midler.

Styret består av leder og minst tre styremedlemmer. Leder velges for ett år og styremedlemmene for to år. Disse velges blant NLFs medlemmer. Halvparten av styremedlemmene er på valg det ene året, og de andre styremedlemmene det andre året. Årsmøtet velger også to varamedlemmer med funksjonstid to år, slik at en er på valg hvert år.

NLF skal ha en valg komité med to representanter som sitter i to år, med valg av en ny hvert år. Det velges et varamedlem for ett år.

Revisor velges for ett år.

Styret konstituerer seg selv på første styremøte etter årsmøtet. Styret er vedtaksført når minst tre styremedlemmer – inkludert varamedlemmer, er til stede. Ved likt stemmetall har leder dobbeltstemme.

På hvert styremøte skal det føres møtebok som underskrives av alle styremedlemmer som er tilstede.

8 AKTIVITETER

NLF skal arbeide for å øke kunnskapen om linproduksjon og legge forholdene til rette for denne. Dette innebærer framskaffing av ny kunnskap gjennom forsøksarbeid, og formidling av kunnskap gjennom utarbeiding av publikasjoner og arrangering av møter, seminarer og studieturer. NLF skal fungere som et bindeledd mellom enkelt- personer og virksomheter som har interesse innen linområdet og være et koordinerings- organ for ulike aktiviteter. Et bredt og godt samarbeid innen foreningen og med andre organisasjoner, er derfor nødvendig.

Styret forplikter seg til enhver tid å holde hjemmesidene oppdatert med dyrkningsveiledninger, aktiviteter, nyheter og annet.

Det kan opprettes arbeidsgrupper etter behov, for å arbeide med konkrete saker. Slike grupper rapporterer jevnlig til styret og til årsmøtet.

9 ENDRINGER AV VEDTEKTENE

Forslag til endringer av vedtektene må sendes styret innen første uka av januar for å bli tatt opp på årsmøtet samme år. Endringsforslagene skal sendes ut sammen med sakslista til årsmøtet. Vedtak om endring i vedtektene treffes på årsmøtet med 2/3 flertall. Endringsvedtak kan også gjøres ved vanlig flertall på to påfølgende årsmøter.

10 OPPLØSNING

Forslag om oppløsning av NLF må sendes styret innen utgangen av januar for å bli tatt opp på årsmøtet samme år. Oppløsingsforslaget skal settes på sakslista til årsmøtet.

Vedtak om oppløsning treffes på med 2/3 flertall, forutsatt at minst halvparten av medlemmene er tilstede. Oppløsningsvedtak kan også gjøres ved vanlig flertall på to påfølgende ordinære årsmøter. Årsmøtet som vedtar oppløsning, velger et avviklingsstyre og bestemmer hvordan NLFs eiendeler skal disponeres til nytte for linsaken i Norge.

Styremøte 10. januar 2012

Styremøte hos Hanne

Agenda

1. Godkjenning av innkallingen

2. Godkjenning av referat fra 18. november

3. Årsmøtet 2012, Fredriksten festning 16-18 mars

a. årsmelding

b. virkeplan

c. regnskap, budsjett

d. program for årsmøtet

e ”Markedsplassen” 17. mars

4.Samarbeide med Norges Husflidslag/ Husflidslagene (se også vedlegg)

5. Lin-Nytt

6- Hjemmesiden – Legger vi inn info?

7. Kinaturen – andre aktiviteter 2012

8. Skoleopplegg ( Kasserer/ Styremedlem)

8.  Konferansen

9. Eventuelt

Du er invitert til å demonstrere, stille ut og/eller selge på LIN Markedsdagen 17. mars 2012

Vi spinner linAlle medlemmer er invitert til å demonstrere bruk av lin, stille ut lin produkter eller selge på Markedsdagen 17.mars 2012, lørdagen på årsmøte.

Det er gratis og linforeningen tar heller ikke noen prosenter av salget.

Vi vil gjerne vise fram forskjellige teknikker som bruker lin, så strikker du, hekler, broderer, vever, knipler, binder, reiper, spinner, knyter, så ta med deg utstyret og vi skal skaffe deg plass. Slik vil vi også kunne lære av hverandre.

Dette er en fin anledning til å vise fram det du lager. Vi inviterer medlemmer i Norges Husflidslag, Bygdekvinnelaget, Bondelaget, Norsk Kulturarv og andre til å komme på markedsdagen. Vi vil gjerne komme mer i kontakt med andre som er interessert i lin og vise at vi er en aktiv forening med medlemmer som lager mye forskjellig av lin.

Dersom du har tekstiler du bare vil vise fram er du naturligvis like velkommen til det.

Du kan få et bord og stoler, trenger du noe mer til utstilling, er det fint om du tar det med.

Ta kontakt med Bjørg Heie og fortell hva du vil bidra med, mail: bs-heie@online.no eller mobil 69 17 76 00

Les mer om årsmøtet nedenfor.

utstilling 18

Lin håndklærSmåbrød med linfrø og solsikkeKniplingerLin krans

Gull i veggane, isolasjonsmateriale blir til nye plagg

Torild A Fossnes Gull i veggene orientererDen 16. november fekk lingruppa i Rogaland spennande besøk.Torild Ankersdatter Fossnes  som nettopp har gitt ut boka «Gull i veggane» og hadde med seg Dagny Røyneland Hørsdal som er frå garden der de fant «gullet» Torild viste oss noe av de de hadde funne. Materielet er bruka som isolasjonsmateriale rundt vindaude og dører, og då dei skulle skifte desse kom «gullet» fram.

Det var blant mye annet 10 oppluter, overdel og deler med stiltrekk fra nyrokokkoen, 7 stakkelinnininger og blant alt det andre,  ein spesiell barnekjole. Det var også mange strikkeplagg og rester av skjorter.

Frå filler til plagg.

Torild hadde undersøkt og leita seg fram til stoff, sting og måten plagga var laga på og hadde lagt ned eit kjempearbeid med å sy alle plagga.

Det kom stadig ny dokumentasjon på draktdeler og damene leita oppglødd i fillene.

Ho har sydd opp kleda etter dei restane dei fann og det var ei imponerende samling, det må ha vore velstand på garden og det var svært uvanleg at ein fann barneklede.

Det er ikkje lett å få fram kor flott det var, så les boka! eller enda betre, få Torild til å fortelle om arbeidet og visa bilete.

Det var ein koseleg kveld som fleire skulle fått glede av å vera med på.