Vedtekter

Vedtekter for Norges Linforening

Vedtatt på årsmøte 17. mars 1991 og med inkluderte endringer vedtatt på årsmøtet 8. mars 2009,  18. mars 2012, 3. mars 2013, 26. mars 2017, 6. april 2019 og 11. mars 2023

1 Navn

Foreningens navn er Norges Linforening, forkortet NLF.

2 Formål

NLF skal arbeide for å ta vare på og bringe videre den immaterielle kulturarv som gjelder lin. NLF skal arbeide for økt dyrking og bruk av lin i Norge. Dette skjer gjennom organisering av dyrkere og brukere, forsøks- og utviklingsarbeid og veiledning. NLF skal fungere som et bindeledd mellom personer og miljøer i Norge som arbeider med lin i en eller annen form.

3 Medlemskap

Enkeltpersoner og virksomheter som interesserer seg for lin kan bli medlem av NLF.

Medlemskapet følger kalenderåret og gjelder til det sies opp. Det skilles mellom personlig medlemskap, familiemedlemskap og bedriftsmedlemskap.

4 Kontingent

Årsmøtet i NLF fastsetter kontingenten for de ulike medlemskategorier.

5 Medlemmenes rettigheter og plikter

Medlemmene har rett til å delta på NLFs årsmøter. Hvert medlem har en stemme, uansett medlemskategori.

Medlemmer mottar gratis medlemsbladet Lin-Nytt.

Medlemmer kan benytte seg av NLFs bibliotek, og bruke NLFs maskiner og utstyr etter avtale.

Medlemmene plikter å rette seg etter vedtektene og årsmøtets vedtak.

6 Årsmøtet

Årsmøtet er NLFs øverste myndighet. Det skal avholdes innen utgangen av april hvert år.
Styret i NLF kaller inn til årsmøte med seks ukers varsel. Vedlegg: saksliste.
Årsmelding, budsjett og regnskap vil foreligge på årsmøtet.

På årsmøtet skal disse sakene behandles:

  1. Årsmelding
  2. Regnskap
  3. Innkomne og styrets forslag
  4. Valg av leder, styremedlemmer varamedlemmer, valgkomité og revisor.
  5. Budsjett og planer for kommende år

Det må gis skriftlig melding senest fire uker før om saker medlemmene ønsker å ta opp på årsmøtet.

Det skal føres protokoll over årsmøtets forhandlinger. Årsmøtet velger referent og to til å underskrive protokollen.

Avstemninger og valg skal være skriftlig hvis minst et av medlemmene krever det.

Ekstraordinært årsmøte skal holdes dersom minst 1/3 av medlemmene eller flertallet av Styremedlemmene forlanger det. Kun saker som er med i innkallingen minst 21 dager før ekstraordinært årsmøte, kan behandles her.

7 Styret

NLF skal ha et styre som leder virksomheten i samsvar med vedtektene og årsmøtets vedtak. Styret er ansvarlig for forvaltningen av NLFs midler.

Styret består av leder og minst tre styremedlemmer. Leder velges for ett år og styremedlemmene for to år. Disse velges blant NLFs medlemmer. Halvparten av styremedlemmene er på valg det ene året, og de andre styremedlemmene det andre året. Årsmøtet velger også to varamedlemmer med funksjonstid to år, slik at en er på valg hvert år.

NLF skal ha en valgkomité med to representanter som sitter i to år, med valg av en ny hvert år. Det velges et varamedlem for ett år.

Revisor velges for ett år.

Styret konstituerer seg selv på første styremøte etter årsmøtet. Styret er vedtaksført når minst tre styremedlemmer – inkludert varamedlemmer, er til stede. Ved likt stemmetall har leder dobbeltstemme.

På hvert styremøte skal det føres møtebok som underskrives av alle styremedlemmer som er til stede.

8 Faggrupper og lokallag

Styret kan opprette/godkjenne oppretting av faggrupper og lokallag. Faggrupper/lokallag skal ha vedtekter som er i samsvar med hovedforeningens vedtekter. Alle medlemmer i faggrupper/lokallag skal være medlemmer i NLF. Det skal framlegges årsmelding og regnskap til hovedforeningen innen frist fastsatt av NLF. Ved eventuell nedlegging av faggruppe/lokallag tilfaller eiendeler og økonomiske midler hovedforeningen.

9 Aktiviteter

NLF skal arbeide for å øke kunnskapen om linproduksjon og legge forholdene til rette for denne. Dette innebærer framskaffing av ny kunnskap gjennom forsøksarbeid, og formidling av kunnskap gjennom utarbeiding av publikasjoner og arrangering av møter, seminarer og studieturer. NLF skal fungere som et bindeledd mellom enkeltpersoner og virksomheter som har interesse innen linområdet og være et koordineringsorgan for ulike aktiviteter. Et bredt og godt samarbeid innen foreningen og med andre organisasjoner, er derfor nødvendig.

Styret forplikter seg til enhver tid å holde hjemmesidene oppdatert med dyrkningsveiledninger, aktiviteter, nyheter og annet.

NLF skal arbeide med kartlegging, dokumentasjon og informasjon om lin som en del av den immaterielle kulturarven.

Det kan opprettes arbeidsgrupper etter behov, for å arbeide med konkrete saker. Slike grupper rapporterer jevnlig til styret og til årsmøtet.

10 Endringer av vedtektene

Forslag til endringer av vedtektene må sendes styret innen første uka av januar for å bli tatt opp på årsmøtet samme år. Endringsforslagene skal sendes ut sammen med sakslista til årsmøtet. Vedtak om endring i vedtektene treffes på årsmøtet med 2/3 flertall. Endringsvedtak kan også gjøres ved vanlig flertall på to påfølgende årsmøter.

11 Oppløsning

Forslag om oppløsning av NLF må sendes styret innen utgangen av januar for å bli tatt opp på årsmøtet samme år. Oppløsingsforslaget skal settes på sakslista til årsmøtet.

Vedtak om oppløsning treffes på årsmøtet med 2/3 flertall, forutsatt at minst halvparten av medlemmene er til stede. Oppløsningsvedtak kan også gjøres ved vanlig flertall på to påfølgende ordinære årsmøter. Årsmøtet som vedtar oppløsning, velger et avviklingsstyre og bestemmer hvordan NLFs eiendeler skal disponeres til nytte for linsaken i Norge.