Normalvedtekter for lokallag/faggruppe i Norges Linforening (NLF)

 Vedtatt på årsmøtet ……….og godkjent av styret i NLF………………

……….lag/gruppe er stiftet (år), og er tilsluttet Norges Linforening.

§1 Formål

……….lag/gruppe arbeider for å ta vare på og bringe videre den materielle og immaterielle kulturarv som dyrking og bruk av lin representerer. Laget arbeider spesielt for ……(for faggruppe)

Vedtekter

§2 Medlemmer:

Alle interesserte kan bli medlemmer av ……….lag/gruppe mot å betale en årlig kontingent til NLF. Lokallaget fastsetter eventuell lokallagskontingent selv. Denne kommer i tillegg til kontingent til LNF og betales direkte til lokallaget.

§3 Lagets arbeids- og regnskapsår følger kalenderåret.

§4 Årsmøte  

Årsmøtet er lagets øverste myndighet og holdes hvert år innen 1.mars. Dato for årsmøtet gjøres kjent minst seks uker før møtet. Årsmøtet innkalles med minst 14 dagers skriftlig varsel til medlemmene.

Forslag om saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må sendes til styret senest fire uker før årsmøtet. Stemmerett på årsmøtet har de som har betalt kontingent til LNF for inneværende år.  Styremedlemmene i ……laget/gruppen har stemmerett bortsett fra ved behandlingen av årsmelding og regnskap.

Ekstraordinært årsmøte innkalles med vanlig varsel når styret finner det nødvendig, eller når minst 1/3 av medlemmene krever det skriftlig. Ekstraordinært årsmøte behandler bare de saker som er nevnt i innkallingen. Stemmerett på ekstraordinært årsmøte har bare de som hadde stemmerett ved siste ordinære årsmøte.

§5 Dagsorden for årsmøtet

Styret fastsetter dagsorden for årsmøtet. Den skal minst omfatte:

 • Konstituering
 • Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Valg av møteleder, referent, to til å signere protokollen.
 • Godkjenning av årsmelding
 • Godkjenning av revidert regnskap
 • Fastsetting av arbeidsplan og budsjett for inneværende år.
 • Andre saker som er nevnt i innkallingen.
 • Valg av:
  • Styreleder
  • Minimum 2 styremedlemmer. 
  • Varamedlemmer til styret
  • Utsendinger til NLF sitt årsmøte
  • Revisor
  • Valgkomité for neste årsmøte

§6 Valg

For å inneha verv i organisasjonen må man være medlem i NLF og lokallaget. Valg skal skje skriftlig hvis minst en person forlanger det.

Styreleder velges hvert år. Andre styremedlemmer og varamedlemmer velges for to år av gangen. Hvert år er halvparten av styremedlemmene på valg. (Første gang ved loddtrekning.)

Styret konstituerer seg selv.

§7 Styrets arbeid

Styret skal lede arbeidet i samsvar med lagets/gruppens vedtekter og årsmøtets vedtak. Fra styremøtene føres det referat som godkjennes av de møtende.

Styret legger fram årsmelding, regnskap, budsjett og arbeidsplan for årsmøtet. Styret er ansvarlig for lagets materiell, og kan oppnevne materialforvalter. Styret sender årsmelding til NLF etter at årsmøtet har godkjent den.

§8 Voksenopplæring

NLF er medlem av Studieforbundet kultur og tradisjon og kan dermed søke kursstøtte.

Kurs kan foregå i lokallagets regi.  …..laget må følge de til enhver tid gjeldende regler om voksenopplæring fra ansvarlig departement.

§9 Vedtektsendringer

Forslag til endring av vedtekter kan bare behandles på ordinært årsmøte. Det skal stå i innkallingen hva endringen går ut på. Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall av avgitte stemmer. Forslag til vedtektsendringer må sendes skriftlig senest fem uker før årsmøtet. Vedtektsendringer skal godkjennes av styret i LNF.

§10 Oppløsning

Vedtak om oppløsning av laget kan bare bli gjort på ordinært årsmøte og med ¾ flertall av de avgitte stemmer. Dersom laget blir oppløst, skal eiendeler laget måtte ha, gå til LNF.